Zaměření kurzů

Ve školním roce 2018/2019 vám nabízíme 49 akreditovaných vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na následující oblasti:

 1. Realizace společného vzdělávání ve školní praxi - poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení dokumentace (tvorba PLPP a IVP), spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Poskytování poradenských služeb ve školách, podpora efektivního fungování školních poradenských pracovišť, zvyšování kompetencí poradenských pracovníků ve školách
 3. Práce s diferencovanou třídou - od žáků mimořádně nadaných, přes žáky průměrné po žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami - metody a organizace práce ve vyučování
 4. Hodnocení a sebehodnocení žáků, formativní hodnocení
 5. Čtenářská gramotnost, mediální gramotnost
 6. Řízení školy

 

Naše semináře jsou určené učitelům základních, středních a mateřských škol, dále vedoucím a poradenských pracovníkům ve školách.

Všechny naše semináře mají akreditaci MŠMT, proto mohou být hrazeny z prostředků určených na DVPP, tak z různých projektů - aktuálně především ze Šablon 1 a Šablon 2. Časová dotace našich seminářů je 4, 8, 16 nebo 32 vyučovacích hodin.

Lektory našich seminářů jsou učitelé, vedoucí pracovníci škol a poradenští pracovníci, všichni s mnohaletou praxí ve škole nebo školském poradenském zařízení. Proto jsou součástí všech seminářů příklady dobré praxe k dané problematice, konkrétní příklady, jak vzniklé situace řešit, jak se na vyučování připravovat apod. Všichni účastníci našich seminářů obdrží metodické materiály k dané problematice v tištěné i elektronické podobě.

Některé semináře jsou vhodné pro celé sborovny, proto se mohou uskutečnit přímo ve škole, která si seminář objedná. V tomto případě bude cena v závislosti na počtu účastníků. Pro celé sborovny jsou zejména určené tyto semináře:

a) časová dotace 4 vyučovací hodiny - realizace vhodná v odpoledních hodinách:

 • Práce s diferencovanou třídou 
 • Hodnocení a sebehodnocení žáků v současné škole II
 • Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi II
 • Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole 
 • Náměty k mediální výchově

b) časová dotace 8 vyučovacích hodin - realizace vhodná jako celodenní seminář nebo seminář odpolední seminář po zkrácení vyučování (od 12.00 do 18.00 hodin):

 • Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi
 • Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole
 • Vedení rozhovoru s rodiči
 • Prevence a řešení školní neúspěšnosti
 • Třídnické hodiny

V případě zájmu můžeme ve vaší škole realizovat i některý jiný ze seminářů z naší nabídky.

Za 5 let naší činnosti jsme realizovali stovky seminářů jak pro zájemce z různých škol, tak pro školní sborovny, účastnilo se jich téměř 15 000 pedagogických pracovníků. Naše semináře jsou opakovaně velmi dobře hodnocené. Účastníci našich seminářů oceňují především jejich praktické zaměření a množství poskytnutých metodických materiálů určených k okamžitému použití v práci učitele. S vyhodnocením zpětné vazby ve všech našich uskutečněných seminářů se můžete seznámit u anotace jednotlivých seminářů - více zde.