LETNÍ ŠKOLA EDUPRAXE 2023

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI LETNÍ ŠKOLY EDUPRAXE,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE K TERMÍNU PRVNÍ UZAVÍKY PŘIHLÁŠEK NA LETOŠNÍ 7. ROČNÍK, KTERÁ BYLA POSUNUTA NA 5. 5. 2023, EVIDEJEME POUZE 34 PŘIHLÁŠEK NA 5 VYPSANÝCH KURZŮ, ROZHODLI JSME SE PO PORADĚ NAŠEHO TÝMU, ŽE V LETOŠNÍM ROCE, V SRPNU 2023, NEBUDEME LETNÍ ŠKOLU REALIZOVAT. VĚŘÍME, ŽE NÁM ZACHOVÁTE PŘÍZEŇ A SETKÁME SE NA 7. ROČNÍKU LETNÍ ŠKOLY EDUPRAXE, KTERÝ PLÁNUJEME ZORGANIZOVAT NA SRPEN 2024. 

 

Z historie Letní školy Edupraxe:

První 3 ročníky byly zaměřené na podporu realizace společného vzdělávání ve školní praxi a účastnílo se jich více než 100 učitelů a poradenských pracovníků ze základních škol z celé České republiky. S vyhodnocením zpětné vazby od účastníků jednotlivých ročníků, s jejich postřehy a náměty se můžete seznámit zde: 

Další tři ročníky v letech 2020 (57 účastníků), 2021 (55 účastníků) a 2022 (57 účastníků) jsme realizovali již s novou akreditací - účastníci si vybrali jeden ze čtyř akreditovaných kurzů s časovou dotací 24 hodin. S vyhodnocením zpětných vazeb z těchto ročníků se můžete seznámit v rámci informací o jednotlivých kurzech. 

Na srpen 2024 připravujeme 7. ročník:

Číslo akreditace: MSMT-28750/2022-2-871

Forma vzdělávacího programu: interaktivní seminář

Hodinová dotace: 24 hodin v rámci 4 dnů trvání letní školy

Předpokládaný termín konání: srpen 2024 

 • letní škola začne v pondělí v 10.00 hodin prvním vzdělávacím blokem a končí ve čtvrtek obědem 

Místo konání: Křtiny (poutní místo v Moravském krasu cca 15 kilometrů od Brna)

Cena: 9 900,- Kč

 • 4 hodin vzdělávání dle vybraného tématu, které bude realizováno v učebnách ZŠ Křtiny, metodické materiály k vybraným tématům v tištěné i elektronické podobě, ubytování a stravování (snídaně, oběd, večeře) v hotelu Zámek Křtiny - více zde, případně v blízkém penzionu U Farlíků - více zde, občerstvení během seminářů, doprovodný program - komentovaná prohlídla barokního kostela ve Křtinách, návštěva Arboreta Křtiny nebo jeskyně Výpustek 
 • pro zájemce o účast na letní škole, kteří bydlí v blízkosti Křtin a nemají zájem o zajištění ubytování a stravování v hotelu Zámek Křtiny, nabízíme možnost účasti na letní škole bez těchto služeb s každodenním dojížděním - cena bez ubytování je 5 900,- Kč - u tomto případě cena zahrnuje metodické materiály k vybranému tématu v tištěné i elektronické podobě, zahajovací raut, obědy v hotelu Zámek Křtiny, občerstvéní během seminářů 


Letní školu je možné financovat jak z prostředků na DVPP, tak z různých projetů včetně Šablon z operačního programu Jan Ámos Komenský - šablona určená na vzdělávání pedadagogických pracovníků - pro financování letní školy ve možné využít 3 šablony na vzdělávání v časové dotaci 8 hodin (celkem 3 x 8 hodin = 24 hodin)

 

V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY 2024 PLÁNUJEME REALIZOVAT TYTO KURZY S ČASOVOU DOTACÍ 24 HODIN:

1. PODPORA UČITELSKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Kurz zaměřený na podporu učitelských dovedností především v oblastech plánovaní výuky, její organizace a hodnocení žáků vám v letošní roce nabízíme se zaměřením na tři oblasti:

 • učitelství 1. stupně ZŠ 
 • anglický jazyk na 1. i 2. stupni ZŠ 
 • český jazyk a čtenářská gramotnost na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií

 

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Lektorky: Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková, Mgr. Květoslava Řezáčová, Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Lenka Ondráčková

Program semináře:

 • Základní východiska pro práci učitele (2 hodiny)

  • zmapování aktuální situace ve školách z pohledu učitelů a vedení vyučovacího procesu
  • vymezení učitelských dovedností
  • pojmenování cílů podpora v rámci semináře z pohledu účastníků 
 • Organizace vyučování jako klíčová dovednost učitele (8 hodin)

  • co všechno učitele ovlicňuje v tom, co žáky učí a jak žáky hodnotí 
  • rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program, učební plány 
  • pedagogická diagnostika v práci učitele 
  • jak formulova cíle výuky a jak stanovit kritéria, na základě kterých můžeme úroveň dosažení cíle hodnotit 
  • individualizace a diferenciace jako běžná součást práce učitele
  • diferenciace v praxi - co můžeme diferencovat, kde je diferencoace vhodná, osvědčené pomůcky, vyhodnocení diferencované práce - příklady dobré praxe
  • náměty na diferencovanou práci s učebnicemi, pracovními lista a dalšími zdroji informací
  • učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou, kartičky s diferencovanými úkoly - příklady dobré praxe
  • diferencovaná výuka jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 •  Práce ve skupině a možnosti jejího využití (4 hodiny) 
  • skupinová práce jako efektivní metoda učení

  • úskalí, která při využití skupinové práce ve vyučování vznikají
  • ukázky zařazení skupinové práce do vyučování - příklady doré praxe
  • evokační a kooperativní metody - např. skládankové učení, turnaj týmů, sněhová koule
  • pravidla a role pro práci ve skupině, nastavení úkolu tak, aby se na plnění úkolů podíleli všichni členové
  • mořnosti vyhodnocení skupinové práce
 •   Čtenářská a informační gramotnost a možnosti jejich rozvoje napříč vyučovacími předměty (4 hodiny)
  • čtenářská gramotnost jako klíčová kompetence
  • příklady činností rozvíjející čtenářskou gramotnost nepříč předměty

  • využití průžezových témat pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • práce s textem - příklady dorbré praxe
  • orientace v mediálním a technologickém světě
  • innosti rozvíjející čtenářskou gramotnost napříč předměty - příklady dobré praxe
  • účinné hledání informací, metody jejich zpracování a kritické zhodnocení
  • prezentace zpracovaných informací 
 •  Hodnocení a sebehodnocení žáků (4 hodiny) 
  • funkce hodnocení, vymezení základních pojmů, legislativní zakotvení

  • pravidla pro hodnocení žáků ve školním řádu, školním vezdělávacím programu, dohoda se žáky, komunikace s rodiči
  • náměty na hodnocení žáků ve škole - příklady dobré praxe:
   • z hlediska formy - formativní a sumetivní
   • z hlediska způsobu vyjádření - slovně a známkou
   • z hledista hodnotitele - hodnotí učitel, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
  • specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 •   Závěr (2 hodiny) 
  • reflexe s ohledem na cíle stanovené v úvodním bloku

  • diskuse

  • zpětná vazba

 

2. PODPORA PORADENSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ PRAXI 

Cílová skupina: poradenští pracovníci ze základních škol a víceletých gymnázií - výchovní poradci, školní metodici prevence, školní speciální pedagogové, školní psychologové

Lektorky: Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Olga Teremová, RNDr. Petr Lukáš

Program semináře: 

 • Úvod, společné naladění na téma (2 hodiny)

  • zmapování aktuální situace ve školách z pohledu poradenských pracovníků 
  • vymezení poradenských dovedností

  • pojmenování cílů podpora v rámci semináře z pohledu jednotlivých účastníků 
 • Legislativní zakotvení poradenských služeb ve škole (4 hodiny)
  • vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění
  • oblasti, ve kterých mají školy poskytovat poradenské služby, a cílové skupiny, ke kterým směřují
  • školní poradenské pracoviště - členové, rozdělení kompetencí, pracovní náplně, efektivní komunikace
  • program poradenských služeb jako povinný dokument školy
  • spolupráce ŠPP a vedení školy
  • financování poradenských služeb
 • Praktické náměty na aktivity poradenských pracovníků (4 hodiny)
  •  prevence a intervence
  • aktivity poradenských pracovníků pro jednotlivé oblasti poskytování poradenských služeb ve škole - sdílení zkušeností, příklady dobré praxe
  • koordinace poradenských služeb ve škole 
 • Vedení poradenského rozhovoru (8 hodin)
  • pomáhající pracovník ve školství - vymezení poradenské role a její odlišení od role učitelské, pomáhání jako kontinuum mezi pomocí a kontrolou, místo pomáhajícího pracovníka v systému školy, rizika pomáhající profese (např. konflikt rolí, koalice, očekávání)
  • specifika poradenského rozhovoru - odlišení poradenského rozhovoru od běžného, důraz na dojednání spolupráce, zaměření na společně dojednaný cíl

  • rozhovor jako prostředek k navození změny
  • kontext poradenského rozhovoru - na co všechno je třeba brát zřetel, když vedeme poradenský rozhovor
  • struktura poradenského rozhovoru - jednotlivé fáze rozhovoru, jejich cíl a prostředky, jak cíle dosáhnout
  • techniky vedení poradenského rozhovoru - věnování pozornosti, naladění na partnera v rozhovoru, techniky aktivního naslouchání 
  • dojednávání spolupráce s rodiči, žáky, kolegy a nadřízenými
  • komunikace v konfliktu
  • praktické trénování vedení rozhovorů, sebereflexe a zpětná vazba ostatních účastníků
 • Role poradenských pracovníků v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (4 hodiny)

  • systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

  • vymezení role poradenských pracovníků, třídních učitelů, dalších učitelů a asistentů pedagoga v podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • praktické náměty na realizaci podpůrných opatření pro žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané - příklad dobré praxe
 • Závěr (2 hodiny) 

  • reflexe s ohledem na cíle stanovené v úvodním bloku
  • diskuse
  • zpětná vazba

 

3. PODPORA ŘÍDÍCÍCH DOVEDNOSTÍ VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLE  

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci ze základních škol a víceletých gymnázií (ředitelé a jejich zástupci) a učitelé základních škol a víceletých gymnázií, kteří se na roli vedoucích pracovníků ve škole připravují

Lektoři: RNDr. Petr Lukáš, Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková

Program semináře:

 • Úvod, společné naladění na téma (2 hodiny)

  • zmapování aktuální situace ve školách z pohledu vedoucích pedagogckých pracovníků

  • vymezení dovedností potřebných pro řízení školy
  • pojmenování cílů podpory v rámci semináře z pohledu jednotlivých účastníků 
 • Efektivní řízení školy (8 hodin)

  • od koncepce rozvoje školy k plánování - roční, měsíční a týdenní plány, výroční zpráva o činnosti školy 
  • organizační řád školy, stanovení kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků školy, pověření pracovníků, pracovní náplně 
  • předmětové komise a jejich činnost
  • školní řád a vnitřní směrnice jako nástroje efektivního řízení školy 
  • kontrolní činnost ředitele školy, vnitřní a vnější evaluace
 • Řízení pedagogického procesu, hospitační činnost (4 hodiny)

  • právní zakotvení hospitační činnosti 
  • cíle hospitace, její příprava, průběh a rozhovor po hospitaci
  • rizika hospitační činnosti
  • hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogického pracovníka, využití hodnocení k jeho finančnímu ohodnocení 
  • podpora osobního rozvoje učitele, plán osobního rozvoje
 • Role vedoucích pracovníků v systému poradenských služeb ve škole a realizaci společného vzdělávání (4 hodiny)

  • poradenské služby v podmínkách společného vzdělávání, jejich legislativní zakotvení
  • funkční model poradenských služeb ve škole - školní poradenské pracoviště (struktura, personální zajištění, náplně práce, spolupráce poradenských pracovníků, aktivity - příklady dobré praxe)
  • zajištění finančních zdrojů pro efektivní fungování poradenských služeb
  • řízení ŠPP a jeho spolupráce s vedením školy
  • role vedoucích pedagogických pracovníků při realizaci společného vzdělávání - aktuální legislativa, zkušenosti s realizací a financováním podpůrných opatření

    

    

 •  Zavádění změn ve škole (2 hodiny)
  • strategie zavádění změn

  • rizika, která jsou se zaváděním změn spojená
  • příklad dobré praxe  
 • Klima školy a kultura školy (2 hodiny)

  • klima školy a možnosti jeho ovlivňování 

    

  • kultura školy a možnosti jejího ovlivňování 
 • Závěr (2 hodiny)

  • reflexe s ohledem na cíle stanovené v úvodním bloku

  • diskuse
  • zpětná vazba

 

4. SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI 

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně stupně základních škol, asistenti pedagoga, učitelé víceletých gymnázií a poradenští pracovníci ze základních škol a gymnázií

Lektorky: Mgr. Lenka Ondráčková, Mgr. Alice Vašáková, Mgr. Michaela Hantková, Mgr. Olga Teremová

Program semináře:

 • Úvod, společné naladění na téma (2 hodiny)
  • zmapování aktuální situace ve školách z pohledu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • pojmenování cílů podpory v rámci semináře z pohledu jednotlivých účastníků 
 • Společné vzdělávání v legislativě (4 hodiny) 
  • školský zákon a vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v platném znění a jejich dopady do školní praxe
  • základní rozdíly mezi podporou a úlevou pro žáky
  • stupně podpůrných opatření
  • spolupráce škol a školských poradenských zařízení při nastavování podpůrných opatření pro žáky se SVP
  • podmínky pro efektivní realizaci společného vzdělávání ve školách
 • Individualizace výuky a podpůrná opatření 1. stupně (4 hodiny) 

  • individulizace výuky jako běžná součást práce učitele

  • 1. stupeň podpůrných opatření jako prevence selhávání žáků a jako základ individualizované péče o žáky se SVP
  • aplikace podpůrných opatření 1. stupně v realitě školní třídy - příklady dobré praxe
  • základní pedagogická diagnostika v podmínkách školy
  • pedagogická intervence
  • plán pedagogické podpory jako nástroj cílené koordinované péče
 • Podpůrná opatření 2. - 5. stupně (8 hodin) 

  • vymezení podpůrných opatření 2. - 5. stupně, spolupráce škol a školských poradenských zařízení

  • individuální vzdělávácí plán jako podpůrné opatření a současně nástroj na koordinaci péče o žáka se SVP
  • organizační zajištění tvorby, realizace a vyhodnocení IVP ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími a poradenskými pracovníky ve škole (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog)
  • spolupráce rodiny, školy a žáka při realizaci podpůrných opatření 2. - 5. stupně včetně práce podle individuálního vzdělávacího plánu 
  • podpůrná opatření realizovaná v rámci IVP - organizace výuky (diferencované vyučování), vyučovací metody, hodnocení žáků se SVP, předmět speciálně pedagogické péče, spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, případně druhým učitelem ve třídě - příklady dobré praxe
 • Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (4 hodiny)

  • motivace ke spolupráci mezi rodinou a školou
  • role školy jako iniciátora spolupráce
  • příležitosti k navázání kontaktu s rodiči a cesty k jeho dlouhodobému udržení
  • projednávání doporučení ŠPZ se zákonnými zástupci žáků se SVP a vysvětlení nastavení PO ve škole
 • Závěr (2 hodiny)

  • reflexe s ohledem na cíle stanovené v úvodním bloku

  • diskuse
  • zpětná vazba

 

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREZENČNĚ

SEMINÁŘE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ONLINE