Náš lektorský tým

Mgr. Lenka Ondráčková – lektorka a jednatelka 

Mgr. Lenka Ondráčková je zakladatelka vzdělávací agentury EDUPRAXE s.r.o., její jednatelka a lektorka programů zaměřených na poskytování poradenských služeb ve školách, realizaci podpůrných opatření v praxi, práci s diferencovanou třídou a hodnocení a sebehodnocení žáků. Vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií, obor matematika - zeměpis, na Pedagogické fakultě MU Brno, v letech 2001 - 2003 pak Specializační studium výchovného poradenství na CDV MU. Absolvovala množství krátkodobých kurzů pořádaných k problematice výchovného poradenství. Vyučovala 19 let na ZŠ Rosice, v letech 2001 - 2013 tam působila jako výchovný poradce a v letech 2004 - 2013 současně jako vedoucí školního poradenského pracoviště. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje poskytování poradenských služeb žákům, rodičům i učitelům a problematice systému poradenských služeb na základní škole. Především jeho vytváření, koordinaci a řízení v rámci školy a jeho propojování se službami poskytovanými školskými poradenskými zařízeními. Svoje zkušenosti zpracovává a publikuje pro potřeby výchovných poradců. Od roku 2006 působí jako externí lektorka PdF MU ve Specializačním studiu výchovného poradenství na katedře psychologie, od roku 2011 působí jako externí lektorka ve stejném vzdělávacím programu na FF MU. Je spoluautorka knihy Školní poradenství, kterou vydalo nakladatelství Grada v lednu 2014. Jako učitel vytváří a ověřuje výukové materiály pro práci s diferencovanou třídou v matematice na 2. stupni ZŠ. Od května 2016 má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání.

 

Mgr. Alice Vašáková

Mgr. Alice Vašáková je lektorka programů zaměřených na poskytovaní poradenských služeb ve školách, podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kariérové poradenství, práci se třídou a komunikační dovednosti. Vystudovala psychologii na FF UJEP Brno, kvalifikaci si doplnila rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky tamtéž. Absolvovala základní a supervizní výcvik v metodě Videotréning interakcí, metodu v praxi při práci s učiteli i v rodinách aktivně využívá. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Umění terapie (systemický přístup). Má 19 let praxe ve školství. Jako speciální pedagožka a výchovná poradkyně pracovala ve Speciální škole pro Zrakově postižené, má 7 let praxe v PPP Brno jako poradenská psycholožka – věnovala se diagnostice a následné péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, úzce spolupracovala s učiteli ze základních škol. 10 let pracovala jako školní psycholožka na ZŠ. Zde např. vedla předškolácké skupinky a reedukační kroužek pro žáky s percepčním oslabením a podílela se na vyhledávání žáků s rizikem výukového selhávání. Jako člen školního poradenského pracoviště úzce spolupracovala s ostatními poradenskými pracovníky ve škole a spolupodílela se na vytváření systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2005 pracuje jako externí lektorka na FF a PdF MU Brno - předměty Rozvoj komunikačních dovedností a Vedení poradenského rozhovoru vyučuje pro prezenční studenty. V rámci Specializačního studia výchovného poradenství se věnuje tématům poradenský rozhovor, komunikační dovednosti, práce se třídou, kariérové poradenství. Od roku 2011 má soukromou psychoterapeutickou praxi. Je spoluautorka knihy Školní poradenství, kterou vydalo nakladatelství Grada v lednu 2014. Od května 2016 má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání.   

 

Mgr. Jiřina Bednářová

Vystudovala obor pedagogika – občanská nauka na FF MU Brno a obor speciální pedagogika se zaměřením na psychopedii a specifické vývojové poruchy učení na PF MU Brno. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala mnoho dlouhodobých a krátkodobých kurzů - např. Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (4 kurzy po 80 hodinách), Videotrénink interakcí (300 hodin), Vytváření diagnostických materiálů pro speciální pedagogy (80 hodin), řadu krátkodobých kurzů zaměřených na diagnostiku a intervenci. Má 29 let pedagogické praxe, od roku 1996 pracuje jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně Brno. V letech 2005 – 2014 působila jako metodik speciálních pedagogů v projektech „VIP Kariéra“ a „RAMPS“. Působí jako lektorka akreditovaných kurzů MŠMT ČR v PPP Brno, NÚV, Dyscentrum Praha aj. V rámci své publikační činnosti vytvořila desítky metodických materiálů pro pedagogy i rodiče, intervenčních materiálů pro děti předškolního a školního věku a diagnostických materiálů pro speciální pedagogy. Pravidelně přispívá do sborníků a odborných časopisů 

 

RNDr. Petr Lukáš

RNDr. Petr Lukáš je lektor vzdělávacích programů určených pro vedoucí pracovníky ve školách - programu zaměřený na roli ředitele školy v systému poradenských služeb ve škole, hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků a efektivní řízení školy. Vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. a 3. stupeň, obor matematika – biologie, na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno, v roce 1988 složil státní rigorózní zkoušku a získal titul RNDr. V letech 1989 – 1991 absolvoval Specializační studium výchovného poradenství na Pedagogické fakultě v Ostravě, v letech 2008 – 2010 pak Studium pro vedoucí pracovníky (FS II) v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. 30 let působil na ZŠ Rosice, a to nejdříve jako učitel, pak 6 let jako výchovný poradce, v letech 1995 – 2012 jako ředitel školy a ve školním roce 2012 – 2013 jako zástupce ředitele. Od 1. 8. 2013 působí jako ředitel ZŠ a MŠ Křtiny. Jednou z hlavních priorit škol, které řídil a řídí, je poskytování poradenských služeb pro žáky, rodiče a učitele. Jako ředitel školy inicioval vznik školního poradenského pracoviště, jehož začlenění do organizační struktury školy, způsob řízení a fungování se stalo modelovým příkladem dobré praxe pro mnoho dalších škol a je opakovaně velmi kladně hodnoceno rodičovskou veřejností, odbornými institucemi i Českou školní inspekcí. Od listopadu 2016 má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání.

 

Mgr. Michaela Hantková

Mgr. Michaela Hantková je lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s diferencovanou třídou v českém jazyce, čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní a mediální výchovu. Vystudovala obor český jazyk a literatura a ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU Brno, zde absolvovala také státní zkoušku z učitelské způsobilosti. V letech 2009 – 2011 studovala Specializační studium výchovného poradenství na FF MU. Své vzdělání dále doplňuje na krátkodobých kurzech zaměřených zejména na metodiku českého jazyka, čtenářskou gramotnost, mediální výchovu a práci s žáky s poruchami učení a s žáky mimořádně nadanými. Má 16 let učitelské praxe, od roku 2002 vyučuje na ZŠ Rosice. Je vedoucí předmětové komise český jazyk (podílela se na vytváření ŠVP pro český a ruský jazyk a mediální výchovu), jako dyslektický asistent vedla 10 let kroužky náprav poruch učení pro žáky 2. stupně ZŠ, sedm let vedla redakční radu školního časopisu. Vede kroužek tvůrčího psaní – vydává sborníky prací, zúčastňuje se s nimi literárních soutěží (2. místo v soutěži Nadílka našich dílek 2012) a pro veřejnost pořádá autorská čtení. Od roku 2010 působí také jako výchovný poradce, ve své poradenské práci se zaměřuje na žáky s poruchami učení a žáky mimořádně nadané a také na kariérové poradenství. Je členem školního poradenského pracoviště. V rámci přípravy na vyučování vytváří a ověřuje výukové materiály zaměřené na čtenářskou a mediální gramotnost, materiály pro žáky mimořádně nadané i pro žáky s poruchami učení. Svými výukovými materiály úspěšně přispívá také do virtuální knihovny (www.sborovna.cz). 

 

Mgr. Květoslava Řezáčová

Mgr. Květoslava Řezáčová je lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s diferencovanou třídou v anglickém jazyce. Na pedagogické fakultě MU Brno vystudovala učitelství pro 2. stupeň, obor dějepis - zeměpis. Svoji aprobaci si následně rozšířila studiem na Pedagogické fakultě UP v Olomouci o anglický jazyk. Má 15 let učitelské praxe, učila na ZŠ Oslavany a ZŠ Rosice. Anglický jazyk vyučovala na 1. i na 2. stupni. Během své praxe absolvovala množství krátkodobých kurzů zaměřených především na výuku zeměpisu a anglického jazyka. Jako třídní učitelka vytvářela individuální vzdělávací plány pro integrované žáky s různým typem postižení a vyučovala podle nich. Anglický jazyk vyučovala jak ve skupinách pro méně jazykově nadané žáky a žáky s poruchami učení, tak ve skupinách pro nadané žáky. Dlouhodobě vytváří a v praxi ověřuje vlastní výukové materiály do anglického jazyka a zeměpisu pro práci se žáky v diferencované třídě. V zeměpisu ve výuce využívala prvky metody CLIL, vytvářela pro nadané žáky pracovní listy v anglickém jazyce. Od května 2016 má kvalifikaci Lektor pro společné vzdělávání.

 

Mgr. Pavla Šoltésová

Mgr. Pavla Šoltésová je lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s diferencovanou třídou a čtenářskou gramotnost. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě MU Brno, diplomovou práci psala na téma Ověřování čtenářských dovedností. Vyučuje 24 let na ZŠ Rosice jako učitelka 1. stupně. Od roku 2006 ve škole vykonává funkci koordinátor environmentální výchovy, vzdělání a osvěty žáků, škola získala a opakovaně obhájila mezinárodní titul Ekoškola. V roce 2008 úspěšně absolvovala specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy. Absolvovala množství krátkodobých ucelených kurzů se zaměřením na žáky mladšího školního věku, např. Speciálně pedagogický přístup k žákům se specifickými poruchami učení – dyslektický asistent, Vzdělávání mimořádně nadaných žáků, Škola čtenářských dovedností, Specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem a další. Po školení Edukativně-stimulační skupinky pro děti předškolního věku vede od roku 2005 předškolácké skupinky. Vedla kroužek Psychomotoriky. Ze své pedagogické praxe má zkušenosti s prací se žáky se specifickými poruchami učení a chování, s žáky nadanými, s žáky s poruchou autistického spektra. Spolupracovala také několik let s asistentem pedagoga ve třídě. Vytváří a ověřuje výukové materiály pro práci s diferencovanou třídou v matematice na 1. stupni ZŠ a pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti.

 

Mgr. Iveta Matoušková

Mgr. Iveta Matoušková je lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s diferencovanou třídou na 1. stupni a v anglickém jazyce a čtenářskou gramotnost. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace anglický jazyk pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, na Pedagogické fakultě MU Brno. Vyučuje 16 let na ZŠ Rosice. V průběhu praxe absolvovala množství ucelených krátkodobých kurzů se zaměřením na žáky mladšího školního věku, např. Speciálně pedagogický přístup k žákům se specifickými poruchami učení – dyslektický asistent, Škola čtenářských dovedností – čtení s porozuměním, Psychomotorika, Edukativně - stimulační skupinky pro předškolní děti. Ve škole koordinuje program pro předškolní děti a sama vede předškolácké skupinky. V rámci mezinárodního projektu eTwinning spolupracuje se zahraničními školami. Jako učitel dlouhodobě vytváří a ověřuje výukové materiály, zaměřuje se na práci v diferencovaných skupinách v českém jazyce na 1. stupni ZŠ. Věnuje se takém anglickému jazyku, který vyučuje od 1. třídy. Vytváří individuální vzdělávací plány pro integrované žáky s různým typem postižení a vyučuje podle nich. 

 

Mgr. Ivana Laciná

Mgr. Ivana Laciná je lektorka vzdělávacího programu zaměřeného na práci speciálního pedagoga ve škole. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň základních a speciálních škol na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během své praxe absolvovala množství krátkodobých kurzů zaměřených na práci s dětmi mladšího školního věku a z oblasti speciální pedagogiky. Vyučuje 23 let na 1. stupni ZŠ Rosice, z toho dva roky vyučovala v dyslektické třídě. Od roku 2004 pracuje současně jako školní speciální pedagog, je členem školního poradenského pracoviště. Ve své učitelské praxi se dlouhodobě věnuje práci se žáky s různým zdravotním postižením a znevýhodněním, vytváří individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vyučuje podle nich. Pro tyto žáky vytváří a ověřuje také vlastní výukové materiály. Jako školní speciální pedagog koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, provádí depistážní šetření, vede předměty speciálně pedagogické péče a kroužky pro žáky s poruchami učení, spolupracuje s třídními učiteli integrovaných žáků na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a jejich projednávání se žáky a jejich rodiči. koordinuje také práci asistentů pedagoga. Chodí na náslechy do hodin, ve kterých jsou vyučovaní integrovaní žáci, a následně poskytuje učitelům metodické konzultace k práci s těmito žáky. S rodiči žáků a jejich třídními učiteli projednává závěry z vyšetření dětí ve školských poradenských zařízeních a navrhuje pro ně způsob následné péče. Jako člen školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem.

 

RNDr. Jarmila Ištoková

RNDr. Jarmila Ištoková je lektorka vzdělávacích programů zaměřených na práci s diferencovanou třídou ve fyzice. Vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. až 12. ročník obor matematika - fyzika na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno, v roce 1991 vykonala na Přírodovědecké fakultě MU Brno státní rigorózní zkoušku v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a získala titul RNDr. Dále vystudovala specializační studium Koordinátor ŠVP. Má 24 let praxe jako učitelka základní a střední školy. Vyučovala matematiku, fyziku a informatiku na ZŠ Oslavany a na ZŠ Rosice, kde navíc koordinovala tvorbu ŠVP. 6 let vyučovala matematiku a fyziku na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích. V současné době pracuje jako zástupce ředitele na ZŠ Křtiny. Od roku 2005 spolupracuje se SVČ Ivančice při organizaci okresních kol Fyzikální olympiády kategorie E, F a fyzikální soutěže Archimediáda. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje problematice klimatu třídy. Na základní škole vytvářela individuální vzdělávací plány pro integrované žáky s různým typem postižení. V současné době se věnuje především práci s nadanými žáky, mimo jiné je připravuje na matematické a fyzikální soutěže.

 

Mgr. Olga Teremová

Vystudovala Speciální pedagogiku pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má 14 let praxe ve školství. Jako učitelka pracovala v Základní škole speciální Brno, Kociánka s žáky se středně těžkým mentálním postižením. Po mateřské dovolené nastoupila jako učitelka 1. stupně do ZŠ a MŠ Křtiny. Zde také od roku 2014 pracuje jako speciální pedagog a vedoucí školního poradenského pracoviště. Koordinuje tvorbu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb – pro žáky s poruchami učení a chování, s poruchami autistického spektra, s lehkým mentálním postižením i pro žáky mimořádně nadané. S těmito žáky také individuálně pracuje v rámci předmětu speciálně pedagogické péče. Od roku 2015 pracuje externě jako lektorka vzdělávací agentury Edupraxe, s.r.o. a vede úspěšné semináře o vzdělávání nadaných mimořádně nadaných žáků, o práci se žáky s LMP a vedení předmětu speciálně pedagogické péče. 

 

Mgr. Tereza Vlčková 

Vystudovala obor psychologie na FF MU Brno, studium ukončila v roce 2003. V roce 2008 ukončila pětiletý terapeutický výcvik v Kognitivně behaviorální terapii. V současnosti je ve druhém roce supervizního výcviku KBT supervize. Je absolventkou kurzu Trauma Y. Lucké a Krize ve škole M. Anyalaiové. od roku 2005 se věnuje především práci s dětmi s ADHD, jejich pedagogy a rodinami v prostření speciální školy (školní psycholožka ZŠ Palackého, Brno - speciální škola pro děti se závažnými vývojovými poruchami chování). Dále působí v soukromé supervizní a terapeutické prai s dětskými i dospělými klienty. Má zkušenosti ve vzdělávání zaměstnanců soukromé společnosti v komuniukačních dovednostech a vzdělávání pedagogických pracovníků ve výše zmíněné problematice. 

 

Ing. Tomáč Driml 

V letech 2012 – 2017 absolvoval obor Krajinářství a Krajinné inženýrství na Mendelově univerzitě, teambuildingový kurz Jdeme společně a lesní pedagogiku. V roce 2013 začínal jako lektor vědecko-zábavních kroužků ve Věda nás baví o.p.s. Později pracoval jako projektant komplexních pozemkových úprav, popularizoval precizní zemědělství a dálkový průzkum Země. Od roku 2019 se intenzivně věnuje tvorbě nových ekoaktivit. Provozuje lektorskou činnost v oblasti lesní pedagogiky, environmentálního a polytechnického vzdělávání. Je autorem a moderátorem projektu Bylinkobraní Olomouc 2022 - 2026. Ve vzdělávacím centru Tereza z.ú. pracuje jako manažer, koordinátor a metodik mezinárodního programu Eco-Schools.