Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ - 8 hodin

Tento seminář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak v prezenční podobě, tak v podobě webináře - online. Více informací o nabízeném webináři najdete zde

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ.

Číslo akreditace:  MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Seminář je určený školním speciálním pedagogům a dalším pracovníkům ŠPP, pedagogickým pracovníkům školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, učitelům 2. stupně ZŠ zabývajícím se hlouběji problematikou specifických poruch učení a intervencemi u žáků s SPU.

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

 

Cena: 1.590,- Kč 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebna Nepustilovy jazykové školy) 

Termín konání: podzim 2023

Účastníci obdrží metodické materiály k tématu v tištěné i elektronické podobě a osvědčení o absolvování semináře (bude vystaveno dle údajů z přihlášky, věnujte prosím pozornost jejich správnému vyplnění).

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

  • Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

-    uvedení do kontextu – změny v projevech specifických poruch učení (dále jen SPU) dyslexie, dysortografie a dysgrafie na 1. a 2. stupni ZŠ, mapování zkušeností a potřeb účastníků s reedukací a intervencí u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ

-   předpoklady pro čtení a psaní – možnosti stimulace a reedukace zrakového vnímání, fonologického uvědomování, prostorové orientace, jednotlivých rovin řeči v uvedené věkové kategorii

2)     blok (2 hodiny)

-     další symptomy vážící se k SPU:

·      oslabení krátkodobé paměti – vliv na metakognici, stimulace a reedukace, brainstorming, myšlenkové mapy u žáků s SPU

·      oslabení časové orientace, seriality a automatizace algoritmů – podněty k rozvoji

3)     blok (2 hodiny)

-     čtení – stimulace a reedukace dekódování, techniky čtení, porozumění čtenému, práce s textem

4)     blok (2 hodiny)

-  písemný projev – reedukace u specifické chybovosti, podpora osvojení a používání gramatických pravidel, možnosti řešení nečitelného písemného projevu

            -    sebepojetí, motivace k učení žáků s SPU

Přečtěte si postřehy kolegů, kteří již seminář absolvovali