Speciálně pedagogická péče a intervence u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ - webinář - 8 hodin

Tento webinář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Máme jej v nabídce jak v online podobě, tak v prezenční podobě. Více informací o nabízeném prezenčním semináři najdete zde

WEBINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ a MŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ.

Číslo akreditace: MSMT- 21892/2022-4-692

Forma vzdělávacího programu: interaktivní webinář vedený v prostředí Microsoft Teams

Časová dotace: 8 hodin 

Cílová skupina: Webinář je určený školním speciálním pedagogům a dalším pracovníkům ŠPP, pedagogickým pracovníkům školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, učitelům 2. stupně ZŠ zabývajícím se hlouběji problematikou specifických poruch učení a intervencemi u žáků s SPU.

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

 

Cena: 1.190,- Kč

Termín konání: přijímáme předběžné přihlášky pro nový šk. rok

  • webinář bude rozdělen na čtyři bloky (vždy dvě vyučovací hodiny) s přestávkami 30, 60 a 30 minut 
  • účastníci obdrží metodické materiály k tématu v elektronické podobě 
  • účastníkům zašleme elektronicky podepsané osvědčení, které vystavíme dle údajů zaslaných v přihlášce, věnujte tedy prosím pozornost jejímu správnému vyplnění

Uzavírka přihlášek je 24 hodin (poslední pracovní den) před zahájením semináře nebo po naplnění jeho kapacity.

 

Přihlášení na online seminář:

  • Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář. Automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou. 
  • Hlásí-li se více účastníků z jedné školy, vyplňte prosím přihlašovací formulář pro každého účastníka zvlášť. 
  • Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře
  • 24 hodin před zahájením semináře vám zašleme podrobné organizační pokyny, fakturu a odkaz pro připojení. Seminář bude veden v prostřední Microsoft Teams – tento program není třeba mít instalovaný v počítači, budete jej spouštět přímo z webového prohlížeče. 

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 

Program semináře:

1)     blok (2 hodiny)

-  uvedení do kontextu – změny v projevech specifických poruch učení (dále jen SPU) dyslexie, dysortografie a dysgrafie na 1. a 2. stupni ZŠ, mapování zkušeností a potřeb účastníků s reedukací a intervencí u žáků s SPU na 2. stupni ZŠ

-   předpoklady pro čtení a psaní – možnosti stimulace a reedukace zrakového vnímání, fonologického uvědomování, prostorové orientace, jednotlivých rovin řeči v uvedené věkové kategorii

2)     blok (2 hodiny)

-     další symptomy vážící se k SPU:

·      oslabení krátkodobé paměti – vliv na metakognici, stimulace a reedukace, brainstorming, myšlenkové mapy u žáků s SPU

·      oslabení časové orientace, seriality a automatizace algoritmů – podněty k rozvoji

3)     blok (2 hodiny)

-     čtení – stimulace a reedukace dekódování, techniky čtení, porozumění čtenému, práce s textem

4)     blok (2 hodiny)

-  písemný projev – reedukace u specifické chybovosti, podpora osvojení a používání gramatických pravidel, možnosti řešení nečitelného písemného projevu

            -    sebepojetí, motivace k učení žáků s SPU

Nahlédněte do zpětné vazby z předchozích termínů semináře: