EDASTIM - edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti - 16 hodin

Program EDASTIM (edukace a stimulace) pro děti předškolního věku je zaměřený na podporu školní připravenosti a prevenci školní neúspěšnosti za spoluúčasti rodiny. Program vznikl v roce 2022 a jeho autorkou je speciální pedagožka a lektorka vzdělávacích programů pro učitele Mgr. Jiřina Bednářová. Program je jednou z možností, jak minimalizovat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte před vstupem do základního vzdělávání, kdy je zároveň podporována a angažována rodina. 

Program EDASTIM navazuje na program Edukativně stimulační skupiny, které vznikly na začátku 90. let na sídlištní škole z potřeby vyrovnat vývojové nerovnoměrnosti, zvýšit úroveň školní připravenosti dětí, poskytnout rodině komplexní služby zahrnující pedagogickou intervenci. Posléze byl systém skupin aplikován v Pedagogicko-psychologické poradně Brno.

Program EDASTIM je inovací výše jmenovaného programu. Reaguje na aktuální potřeby dětí. Je posílena oblast řeči, zejména lexikálně-sémantická rovina: rozšíření slovní zásoby od pasivní roviny po aktivní užívání řeči, její prolínání a chápání pojmů ve všech dalších oblastech. Prioritou je holistický přístup ve stimulaci dítěte, uvědomování si prolínání jednotlivých oblastí a dovedností. Přestože se kurz věnuje jednotlivým oblastem, vždy je kladen důraz na uvědomění si propojenosti všech oblastí, péče je zaměřená na dítě, nikoliv na jednotlivé oblasti či potíže.

Seminář EDASTIM – edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti, je určený pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, kteří pro děti a jejich rodiče program povedou. Seminář je od školního roku 2022/23 novinkou v naší nabídce. Seminář máme v nabídce jak v podobě prezenčního semináře, tak v podobě webináře. Více informací o semináři v podobě vedené online - webináře, včetně vypsaných termínů, najdete zde.   

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO NOVÉ ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ a MŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ.

Číslo akreditace: MSMT – 21892/2022-1-692

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 16 hodin (seminář bude realizovaný ve dvou dnech po 8 vyučovacích hodinách)

Cílová skupina: učitelé mateřských škol, učitelé nižších ročníků 1. stupně základních škol, pracovníci školních poradenských pracovišť - školní speciální pedagogové, školní psychologové, výchovní poradci

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

 

Cena semináře: 3.990,- Kč

(Cena zahrnuje celý komplet metodických materiálů vytvořených k tomuto programu - Metodickou příručku, sadu 10 pracovních sešitů k jednotlivým lekcím a Obrazovou přílohu v celkové hodnotě 1140,- Kč. tyto materiály obdrží účastnéci přímo na semináři)   

Všechny materiály k programu EDASTIM můžete pro následnou práci s dětmi přiobjednat v eshopu www.studijniliteratura.cz - zde

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebny Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: pondělí 23. 9. + úterý 24. 9. 2024 vždy od 8.30 do 15.30 hodin 

Uzavírka přihlášek: pondělí 16. 9. 2024 nebo v okamžiku naplnění semináře

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 
 

Program semináře:

1.  DEN (8 hodin):

1)     blok – SYSTÉM PODPORY DÍTĚTE V PROGRAMU EDASTIM (2 hodiny)

-     možnosti skupinové a individuální péče při prevenci školního neúspěchu

-     výchozí principy programu

-     organizace skupin

2)     blok – SPOLUPRÁCE S RODINOU, ZAPOJENÍ RODIČŮ (3 hodiny)

-     podpora rodiny při rozvoji dítěte v oblasti školní připravenosti

-     přístup lektora jako modelu vhodných výchovných intervencí, adekvátní podpory

-     možnosti výchovných intervencí při podpoře dítěte, jeho motivace, navození a udržení zájmu a koncentrace pozornosti

-     interakce, podpora komunikace a spolupráce mezi rodičem a dítětem, věnování pozornosti dítěti ze strany rodičů

3)     blok – GRAFOMOTORIKA, JEMNÁ MOTORIKA (3 hodiny)

-     činnosti rozvíjející jemnou motoriku

-     podpora pracovních návyků při psaní – volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, uvolnění a postavení ruky při psaní; uvolňovací a rozcvičovací cviky; grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků

2.  DEN (8 hodin):

4)     blok – ORIENTACE V PROSTORU A V ČASE (1 hodina)

-       Orientace v prostoru, činnosti rozvíjející prostorovou orientaci:

·   vnímání a pojmenovávání prostorových vztahů ve třech základních osách: horno-dolní, předo-zadní, pravo-levé; chápání a pojmenovávání dalších pojmů souvisejících s orientací v prostoru jako např. první, poslední, uprostřed, hned před, hned za, mezi…

·        uvědomování si částí a celků a jejich vzájemné uspořádání v prostoru

-       Orientace v čase, činnosti rozvíjející časovou orientaci:

·         vnímání časových úseků

·         časová serialita

5)     blok – ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ (1,5 hodiny)

-     Stimulace vývoje zrakového vnímání, činnosti rozvíjející zrakové vnímání:

·      zraková diferenciace – rozlišení barvy, velikosti, tvaru, detailu, horizontální polohy, vertikální polohy

·      zraková analýza a syntéza – uvědomování si částí a celku, jejich vzájemného postavení

·      zraková paměť

6)     blok – ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY (1,5 hodiny)

-  Oblasti mající mají vliv na budování matematických představ: motorika, jemná motorika, řeč, prostorová orientace, zpracování zrakových vjemů.

-     Stimulace vývoje matematických představ, činnosti rozvíjející matematické představy:

·         oblasti a činnosti směřující k vytváření pojmu přirozeného čísla: porovnávání, řazení, třídění, uspořádávání

·         budování pojmu přirozeného čísla

7)     blok – ŘEČ (2 hodiny)

-     Stimulace vývoje řeči, činnosti rozvíjející řeč v rovině:

·         lexikálně-sémantické (bohatost slovní zásoby a chápání významu slov; slovních spojení a vět)

·         morfologicko-syntaktické (tvarosloví a tvoření vět)

·         pragmatické (užití řeči v praxi)

      8)     blok – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ (1,5 hodiny)

-     Stimulace vývoje sluchového vnímání, činnosti rozvíjející sluchové vnímání:

·           sluchová diferenciace

·           sluchová analýza a syntéza

·           sluchová paměť

9)    blok – Prostor pro diskusi, dotazy, shrnutí, vyhodnocení (0,5 hodiny)

Nahlédněte do zpětných vazeb z již realizovaných seminářů: