Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku - NOVINKA - 16 hodin

SEMINÁŘ JE OD JARA 2024 NOVINKOU V NAŠÍ NABÍDCE.

Obsah kurzu poskytne účastníkům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve věku od 3 do 7 let. Navazují konkrétní náměty aktivit v různých stupních obtížnosti pro rovoj jednotlivých oblastí vývoje.

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro jeho stimulaci, podněcování rozvoje tak, aby vzdělávání vycházelo z individuálních potřeb dítěte, ze znalosti aktuálního stvau jeho vývoje, jeho možností a konkrétní životní a sociální situace. Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývoje dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad pro míru obtížnosti zadávaných podnětů.

Chceme-li se podílet na uspokojování potřeb dítěte a aktivně zasahovat do jeho rozvoje, je nezbytné se v těchto potřebách a možnostech nejprve orientovat a pracovat v systému, který umožní:

 • dítě poznat, vycházet z toho, jaké dítě je, co již umí a zná
 • stanovit si výchozí a následný bod společné cesty, míru a přiněřenost podnětů
 • průběřně vyhodnocovat přijímání podnětů, proces učení
 • vyhodnocovat posuny dílčí a závěrečné

 

Cílem představené diagnostiky není diagnóza, ale zefektivnění pedagogického procesu. V pedagogické praxi je východiskem a součástí stimulace, edukace a intervence.

 

SEMINÁŘ JE VHODNÝ PRO ŠABLONY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ŠABLONA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ a MŠ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ.

Číslo akreditace: seminář nemá akreditaci MŠMT, systém akreditací byl od 1. 9. 2023 zrušen

Forma vzdělávacího programu: prezenční interaktivní sebezkušenostní seminář

Časová dotace: 16 hodin (seminář bude realizovaný ve dvou dnech po 8 vyučovacích hodinách)

Cílová skupina: učitelé mateřských škol, učitelé přípravných tříd a učitelé nižších ročníků 1. stupně základních škol, speciální pedagogové a ostatní poradenští a pedagogičtí pracovníci ve školách se zájmem o problematiku 

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová 

Cena semináře: 2.990,- Kč

 

Místo konání: Brno, Kounicova 39 (2. patro - učebny Nepustilovy jazykové školy)

Termín konání: pondělí 13. 5. + úterý 14. 5. 2024 - PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENO

Uzavírka přihlášek: -

 

Přihlášení na seminář:

·        Vyplňte a odešlete následující přihlašovací formulář, automatické potvrzení o úspěšném odeslání přihlášky dostanete na email označený ve formuláři červenou hvězdičkou.

·        Hlásí-li se na seminář více účastníků z jedné školy, může přihlašovací formulář vyplnit buď každý zvlášť, nebo napište jméno, příjmení, titul a datum narození dalších účastníků z jedné školy do poznámky.

·        Po obdržení přihlášky vám potvrdíme zařazení mezi účastníky semináře a zašleme vám pozvánku s podrobnými informacemi o organizaci a fakturu.

Jméno, příjmení, titul: Email účastníka:* Poznámka: Název školy: Přihlášení na seminář Bezpečnostní kód:* Prosím, opište bezpečnostní kód. captcha code reload Ulice, číslo: Město, PSČ: Datum narození: Aprobace: IČ: Číslo účtu: Způsob platby: Informace o účastníkovi semináře: Informace o škole: Zvolte místo a termín konání semináře : Email: Telefon:
 
 

Přehled témat semináře:

 • Aktuální možnosti pedagogické diagnostiky
  • cíle diagnostiky
  • diagnostika statická (standardizovaná a nestandardizovaná) a dynamický přístup
 • Zrakové vnímání
  • diagnostika a stimulace zrakového vnímání u dítěte od 3 do 7 let
   • zraková diferenciace - rozlišení detailu, horizontální a vertikální polohy
   • zraková analýza a syntéza - uvědomování si částí a celků
   • zraková paměť
 • Prostorová orientace
  • diagnostika a stimulace vývoje prostorové orientace u dítěte od 3 do 7 let:
   • vnímání a pojmenování protorových vztahů
   • chápání a pojmenování dalších pojmů souvosejících s orientací v prostoru (první, poslední, uprostřed, apod.)
 • Orientace v čase
  • diagnostika a stimulace vývoje orientace v čase u dítěte od 3 do 7 let:
   • vnímání časových úseků
   • časová serialita
 • Základní matematické představy
  • oblasti, které mají vliv na budování matematických předtav: motorika, jemná motorika, řeč, protorová orientace, zpracování zrakových vjemů
  • diagnostika a stimulace vývoje matematických představ u dítěte od 3 do 7 let:
   • oblasti směřující k vytváření pojmu přirozeného čísla: porovnávíní, řazení, třídění, uspořádání
   • budování pojmu přirozeného čísla
 • Řeč
  • diagnostika a stimulace řeči u dítěte od 3 do 7 let v rovině:
   • lexikálně sémantické (bohatost slovní zásoby a chápání významu slov, slovních spojení a vět)
   • morfologicko-sytaktické (tvarosloví a tvoření slov)
   • pragmatické (učení řeči v praxi)
   • foneticko-fonologické (výslovnost hlásek a jejich funkce v řeči, fonologické uvědomování)
 • Fonologické uvědomování
  • diagnostika a stimulace vývoje fonologického uvědomování u dítěte od 3 do 7 let:
   • sluchová diferenciace
   • sluchová analýza a syntéza
   • sluchová paměť
   • vnímání rytmu
 • Sociální schonosti a dovednosti, sebeobsluha
  • diagnostika a stimulace vývoje dítěte od 3 do 7 let v oblasti:
   • sociálních schopností a dovedností
   • sebeobsluhy